Croeso i Ysgol y Castell

IMG 2848 Activitymore 77CB239E 9850 420A B017 D53B6E993EAF 1 Thumbnail IMG 8222 IMG 4556 1 Activitymore D3029D78 C677 445F 8C9B 675B4B054AD8 1 IMG 1545 IMG 1770 Awards Thumbnail IMG 8128 Burns 3 Burns Hot Choc Hot Choc2 IMG 7796 IMG 1769 IMG 1771 IMG 1776 IMG 2848 (1) IMG 1777 IMG 4614 1 IMG 8107 IMG 0041 IMG 0065 IMG 0092 IMG 0599 IMG 2831

 

Croeso i'n hysgol yng nghanol Sir Gaerfyrddin.

Yn ein hamgylchedd diogel, hapus, rydym yn dod â'r gorau allan o bawb!

Nod Ysgol y Castell yw darparu amgylchedd gofalgar, hapus a pharchus sy'n caniatáu i ddisgyblion wireddu eu potensial llawn, yn academaidd ac yn gymdeithasol. Nodweddion unigol fel annibyniaeth meddwl a hunan ddisgyblaeth. Rydym hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd parch at eraill, gwaith tîm ac ysbryd cymunedol. Adlewyrchir hyn yn ein harwyddair: Gofal, Rhannu, Credu a Chyflawni. Ein nod yw rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd i'n disgyblion i fod yn aelodau cyfrifol, cyflawn, gofalgar nid yn unig o'n cymdeithas leol ond o'r byd. Caiff ein plant eu hannog i barchu a gwerthfawrogi tebygrwydd a gwahaniaethau a bod yn chwilfrydig am gymunedau, gwledydd a chredoau eraill.

Pwrpas y wefan hon yw rhoi cipolwg diddorol ar ein hysgol, cyfleu gwybodaeth bwysig, a dathlu'r gwaith rhagorol a gynhyrchir gan ddisgyblion a staff.

Rwy'n gobeithio y bydd ein gwefan yn cynorthwyo cyfathrebu ac y bydd yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei weld wedi'i gynnwys, rhowch wybod i ni.

Mae dewis yr ysgol iawn i'ch plentyn yn hollbwysig. Rydym i gyd am gael yr addysg orau i'n plant, ond rydym hefyd am i'n plant fod yn ddiogel, yn hapus ac i deimlo'n ddiogel. Credwn ein bod yn cynnig yr holl bethau hyn. Rydym yn ymfalchïo yn ein canlyniadau academaidd ond rydym yr un mor falch o'n hethos ysgol ofalgar, hapus a chyfeillgar.

Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu partneriaeth gref rhwng y cartref a'r ysgol, fel y mae drwy weithio gyda'n gilydd mewn awyrgylch o barch at ei gilydd a chefnogi ein bod yn gallu darparu'r hyn sydd orau i'n plant, er mwyn iddynt fod yn hapus, wedi'u cyfoethogi a'u cyflawni eu potensial.

Rwy'n credu ein bod yn ysgol hynod effeithiol ac mae'r holl staff wedi ymrwymo i baratoi eich plentyn ar gyfer taith darganfod a dysgu gydol oes.

 

Delyth Goodfellow, Pennaeth