Revolution

 • Find out about health and medicine in Victorian times, including the deadly diseases such as typhoid, smallpox, influenza and cholera. It was pretty grim!
 • Find out about famous women of the Victorian era, such as Betsi Cadwaladr, Florence Nightingale, Elizabeth Garrett Anderson, the Brontë sisters, George Eliot (whose real name was Mary Ann Evans) and Mrs Beeton.
 • Read some abridged Charles Dickens. Write a review to appeal to other children and give them a thumbs-up or star rating.
 • Make some simple Victorian recipes including apple Charlotte, Banbury cakes and custard patties. Create a recipe book using photos of your creations.
 • Find out about Victorian railways using Bradshaw’s Guide. Read the town descriptions in the original guides and see how much these places have changed using modern information sources.
 • Write a newspaper article about the London matchgirls’ strike of 1888. Find out about the gruesome side-effects of phosphorous on the health of the girls in the factory. Why not create a campaign poster to help advertise the strike?
 • Dysgwch am iechyd a meddyginiaeth yn oes Fictoria, gan gynnwys yr afiechydon marwol fel teiffoid, y frech wen, ffliw a cholera. Roedd yn eithaf ofnadwy!
 • Dysgwch am fenywod enwog oes Fictoria, fel Betsi Cadwaladr, Florence Nightingale, Elizabeth Garrett Anderson, y chwiorydd Brontë, George Eliot (ei henw iawn oedd Mary Ann Evans) a Mrs Beeton.
 • Darllenwch fersiynau cryno o rai o weithiau Charles Dickens. Ysgrifennwch adolygiad i apelio at blant eraill a rhowch fawd i fyny neu sgôr sêr iddynt.
 • Gwnewch ryseitiau Fictoraidd syml gan gynnwys Charlotte afal, cacennau Banbury a phatis cwstard. Crëwch lyfr ryseitiau gan ddefnyddio ffotograffau o’ch creadigaethau.
 • Dysgwch am reilffyrdd oes Fictoria gan ddefnyddio Bradshaw’s Guide. Darllenwch y disgrifiadau o’r trefi yn yr arweinlyfrau gwreiddiol a gweld faint mae’r lleoedd hyn wedi newid gan ddefnyddio ffynonellau gwybodaeth modern.
 • Ysgrifennwch erthygl bapur newydd am streic merched matsys Llundain yn 1888. Dysgwch am sgil-effeithiau erchyll y ffosfforws ar iechyd y merched yn y ffatri. Beth am greu poster ymgyrchu i helpu i hysbysebu’r streic?